Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1479 1480 1481 1482 1483 Minister v.Sociale Zaken,'s-Graven- hage Ged.Staten van Utrecht Dir.Gem.werken van Soest H.A.Voschauffeur- monteur, Soest J.v.Burken en Zoon Punt e nhur g e r1aan 48, A'foort Korte inhoud deelt mede, dat de geldigheidsduur der steunregeling tot en met 1 Juli 1939 is verlengd. deelen mede dat de commissie van over leg inzake gemeentebegrootingen be zwaar heeft tegen de in de begrootin 1938 geraamde extra-salarisverhoogin gen voor den commies P.W.Blaas en de: adjunct-commies W.v.Veeren en verzoe ken te vernemen tot welke beschouwin gen het standpunt der commissie aan leiding geeft. deelt mede ingaande 19 December 1938 als tijdelijke hulp voor teekenwerk op arbeidscontract te hebben aange nomen den heer G.G.A.P.Westhoeve te Amersfoort deelt mede dat de door hem in de ver gadering van B.en W.van 9 December j.1. geuite klacht, inzake het vuil- nisstorten bij Tammer te Soesterberg door J.van Manen en L.Berg, niet juist is gebleken en dat J.van 'anen en L.Berg hem derhalve onwaarheden hebben gezegd. vraagt toestemming om een lichtzuil te mogen plaatsen in den tuin van perceel van Weedestraat 37, alhier. De Dir.v.Gem.werken deelt mede, dat deze zuil zal worden geplaatst op ee afstand van ongeveer 4 meter vóór de rooilijn van de Van Weedestraat en adviseert mitsdien aan adressant^te berichten, dat tegen plaatsing vóór de rooilijn ernstige bezwaren be staan, doch dat geen bezwaar bestaat tegen plaatsing in of achter de lijn van den voorgevel van het links aan grenzende perceel. De Insp.v.Politie deelt mede, dat geen bezwas.r bestaat tegen het op richten van de lichtzuil op de door adressant aanvankelijk aangegeven plaats, aangezien door dezen in zijn schrijven wordt medegedeeld, dat hij bereid is een en ander op zijn kostefi te verwijderen, indien doortrekking van het trottoir, vóór het aangren- de perceel, mocht plaats hebben. Kenni 4Het i I punt I onder teerd Het Cc Direcl afschi "bij ht Gezien f ende Adress? ting vc Zij W02 het lii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 789