<6* .ur "uli over be otin o gin n de rzoe uwin aan- 1938 erk ge- te ver - er uil- berg anen en Arcleeling ESLISSING Aanmerkingen Kennisgenomen Het inmiddels ontworpen schrijven waarin het stand- 7? onderworpen, wordt goedgekeurd en zal aan de Gedepu- punt der commissie aan en nadere beschouwing wordt f teerde Staten worden toegezonden. Het College kan zich hiermede vereenigen. Aan den YJ. Directeur van Gemeentewerken zal worden verzocht een afschrift van de desbetreffende arbeidsovereenkomst /tp i bij het college in te zenden. Gezien. Het schrijven van Vos wordt in het desbetref- Y fende dossier opgelegd. lil i ar lat o ee de an te aor )- ror ;i jn hij steil ng !n- Adressant zal worden medegedeeld, dat tegen oprich ting van deze lichtzuil geen bezwaar bestaat, mits zij wordt geplaatst in de lijn van den voorgevel van het link aangrenzende perceel. f j aat -i jn ian-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 790