Volg- num- Afzender of voorsteller Datum K o r t e i n n o u mer 1484 PI.v.Doorm en J.ThJ Voskuilen,Soest 1485 1486 N.Y.Prov.Utr.Elec Ij H.Ran,Soesterbstr 51Soest 1487 1488 1. Klein, v .Wee de- str.9, Soest A.Bierman te Amsterdam zenden prijsopgaaf betreffende het on derhoud en het wekelijksch opwinden va:n het uurwerk in den gemeentetoren gedu rende drie jaren, ingaande 1 Januari 1939. doet mededeeling van tot stand gekomen uitbreidingen en verplaatsingen van de straatverlichting in de gemeente. vraagt ontheffing te verleenen van het verbod om op perceel sectie G no.3895, gelegen aan den Smitsweg, een blok van 3 woningen te mogen oprichten. De Dir.v.Gem.werken deelt bij schrijven van 10 December 1938, no.9/20, mede, idat over een gedeelte van het betref- jfende perceel in het Uitbreidingsplan een weg was geprojecteerd, doch dat de daarop aansluitende terreinen door de Gedeputeerde Staten uit het Uitbrei dingsplan zijn gelicht. Zulks heeft te: jgevolge, dat op het behouden van den ontworpen weg over perceel sectie G no 3893» geen prijs meer behoeft te worde: gesteld. In het inmiddels in voorberei ding zijnde Uitbreidingsplan is meerge noemd perceel opgenomen als zijnde be- stemd voor een bebouwing met een blok i van drie woningen. vraagt ontheffing van het bepaalde in art. 13 der Bouwverordening, t/b van de: bouw van een dubbel woonhuis op percee, sectie D no.1609, gelegen aan de Soes terbergschestraat De Dir.v.Gem.werken brengt afwijzend advies uit bij rapport dd.12 December 1938, no.2/22 deelt mede voornemens te zijn in deze gemeente een bioscooptheater met schoiJ burg en vergaderzalen op te richten. I verband daarmede wordt verzocht een schrijven te mogen ontvangen waarin to uitdrukking komtdat de tot standko- ming van voormeld bouwwerk een belang is voor de gemeente Soest. Aan H het w meent 1939, Het sc teur "v contrc wacht Overee werken worden Overeen] wordt o] Adressan wel prij door hem de afgif- nog bezwf op te sc] instantie len hebbe feth.de 1 verklarir

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 791