BESLISSING v V v iel JU. Afdeeling en No. Aanmerkingen het on- nden va:i n gedu- nuari Aan H.van Doorm wordt opgedragen het onderhoud en het wekelijksch opwinden van het uurwerk in den ge meentetoren gedurende drie jaren, ingaande 1 Januari 1939» voor een bedrag van 25»= per jaar. CuL. h (Ui gekomen van de Het schrijven wordt in handen gesteld van den Direc teur van Gemeentewerken, teneinde een en ander te controleeren. Een rapport daaromtrent wordt inge wacht i? JU- /an het 3.3893, Lok van Overeenkomstig het medegedeelde door den Dir.v.Gem. v/erken zal van een en ander aan adressant kennis worden gegeven. ïhri jveï nede ;tref- jsplan dat de )or de >rei- >eft ijei i den .e G no s wordei irberei meerge Lde be- l blok de in van de percee Soes- Overeenkomstig het advies van den Dir.v.Gem.werken wordt op het verzoek afwijzend beschikt. loJ zend einber deze schoi ten. een rin tc ndko- elang Adressant zal worden medegedeeld, dat in principe wel prijs gesteld wordt op de tot standkoming van ee door hem bedoeld bouwwerk in deze gemeente, doch dat de afgifte van het gevraagde schrijven, voorshands nog bezwaar ontmoet. Het College wenscht zijn oordee op te schorten tot het tijdstip, dat de verschillend instanties omtrent deze aangelegenheid uitspraak zul len hebben gedaan. Weth.de Bruijn verklaart zich tegen de afgifte eener verklaring, in welken vorm dan ook. 3 e

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 792