Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1439 Chef afd.Soc.Zakeji ter secretarie. 1490 «ethouder "Gasille 1491 Prof .Dr .v;J .H.Mol te Soesterberg, Amersfstraat 117 1492 Directeur van Ge- meentewerken 1493 1494 het Pestuur der Soester Ea'narie- Vereeniging p/a G .Pels v/eg 4,Soest i..'AGvan 131 e r k -bosstraat 94,Soestt stelt voor evenals in 1937 i an de verkloo; en, die in de .v erkverschaffir belast zijn met houthaken, enz. een fers'tgave toe te kennen van 25P van iet bedrag, hetgeen zij anders over d^ vaek van 19 t/m 24 Dac.aun steun zou- len hebben ontvangen. loeit mede, dat het verzoek van .,'-*-Grc|< aesteijn inzake aankoop van oen ter rein a: n de Paulus Potterlaan of de Pieter de Hooghlaan in de vergadering van de Commissie Grondbedrijf en Uit breidingsplan is behandeld. Commissie adviseert te koop aan te bieden 1e. oen terrein aan de 'Pieter de üoodh 2e laan (en het meest nabij ae GhrU.L0schoolwaarop oen dubbele woning kan worden Oobouwd voer °en prijs van 3,50 ppT r.12 een ter:"Qin aan de Paulus Potter laan hoek P.de Hooghlaan, kadas traal bekend als sectie ll.no.4ÜOS waarop slechts oen °nkele woning kan worden gebouwd, voor ƒ.3,25 por L12 verzoekt toestemming tot het plaatser van een houten logeerhuis je op zijn terrein aan de üraersfoortschestraat e Directeur van Gemeentewerken advi- rapport dd. 19 Dec.1938 no seert bij 2 5/1 o de principe «r op te toestemming in to verleenen, en adressant gevrua ue dat ■en oou<vaanvrage noot v/orden ingezonden- huviseert aan D.v.Arnhem, de Paltz en aanschrijving te zenden tot het verwijderen van een zonder vergunning - eplaatste schutting van rietmatten v 66 r woning van zijn buurman P.Pooi verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een op 17 en 13 Doc.j.1. gehouden tentoonstellin0 ueelt mede, dat zi,in zoon een betrek king heeft gekregen en brengt het Co lege dank vóór dë geboden gelegen heid ueel te neme:, aan de Centrale werkplaats te Utrecht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 795