V' M T "3 ie mffir een van 'er de i zou- or de erin; Uit- an te de B e e- :h- üo uwd M2 tter- tas- .4303 '•ling ,25 r-itser ia t advi-t no in Int :age ;z 6 t ting en Poot ijk- 13 nk- Co n- e BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt aan deze werkloozen een kerstgave tce hetgeen z'j andera j te kennen van 25/a vt.n net bedr over de week van 19 t/m ben ontvangen. 24 Bec.aan steun zouden heo- .e adviseerde Besloten wordt de door de Commisox^ &o, grondprijzen resp. van ƒ.5, 50 en ƒ.5,25 per 1.12 ter kennis te brengen van adressant, indien deze perce°- len in koop worden aanvaard, ware de kooppr^s per M2 te splitsen in ƒ.2,50 resp. 2,25 koopsom, ƒ.1,als betaling van kosten voor aanleg en z. van aen weg. Bs Loten wordt won adressant te berichten dat in be ginsel tegen een overplaatsing van het week-endhuisje staande aan den Verl.Scnoolweg naar zijn perceel geen bezwaren bestaan, indien door hem wordt zorggedragen, dat de plaatsing zoodanig geschiedt, dat het gebouwtje niet vanaf den openbaren weg zichtbaar wordt; en dat alsnog een bouwaanvrage voor deze oprichting wordt in gewacht met bijvoeging van een duidelijke situatieteeke- ning. Besloten wordt aan D.van Arnhem een aanschrijving te zenden tot het verwijderen van deze zonder vergunning geplaatste schutting, binnen 14 dagen na ontvangst v., deze, en tevens mede te deelen, dat bij niet nakoming /'cUS. 'X kggd h hiervan, een en anoier op wijn kosten van geme entewege zal geschieden Besloten wordt hiervoor vrijstellii. heidsbelasting te vexleenen. van vermakelijk- kennisgenomen i'TljIC ÜOO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 796