Afzender of voorsteller Datum Ko r t e inhoud aeow' pennmgm Landelijk Comité van uitvoering v LatReclasseeringi dag. V e rS1MAV1 S t e un in ned.aangelvooi inh B.en iV'. van Amexs f ooxt G-emeentesecret&riijj J. Voskuilen, Van eedestraat Ó,Soe verzoekt vergunning eenex collecte, ten Reclasseeringarbeid dag 5 Mei 1939* De Inspecteur van Polit tot inwilliging van het tot het houden behoeve van don zulks op Zater- .c adviseert ver zoek verzoekt vergunning tct het houden oener collecte, dcor middel van speld jes, ten behoeve der Vereeniging, op i een nader te -'e Inspecteur bepalen datum. an Politie heeft tegen inwilliging van het ver:; ek geen be zwaar doen mededelingen met betrekking tot de cultureele zorg voor werkloozen. biedt het Ooilege ter lezing a^n »en rapport ,<oot den Chef van de afd.Soc. Zaken in opdracht uitgebracht, terzake een andere regeling met betrekking tot het verstrekken van bijdragen aan de T.B.C.Vereeniging. Je Secretaris adviseert het College na ar a- port: 1 e nleit van meerbedoeld rap-' 3e b^ behandeling van verzoeken om bgdragen het advies in te winnen van Maatschappelijk hulpbetoon; het Bestuur der .BC«Vereeni ging te bewegen tot medewerking. Leze zal onder meer moeten be staan in het doen plaatsen van de Vereeniging op de lijst van de instellingen van weldadigheid in gevolge art.j oer Armenwet, het innen van de bijdragen van familie leden der particulieren en tot in stelling van een actie tot verhaal van de particuliere bijdragen; zoodra de medewerking van de M.B. CVereeniging verzekerd is de des betreffende verordening met de nieuwe regeling in overeenstem ming te brengen. verzoekt de voorwaarden te mogen ver nemen, waaronder de gemeente Soest van de perceelen van weedestraat 8 en 10 eventueel een strook gronds kosteloos in eigendom wenscht te aanvaarden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 797