BESLISSING Atdeelinq No. en Aanmerkingen Verdunning voor liet houden van deze collecte op 6 ilei rj* 1S3S' Vv'Ordt verleend. S) Vergunning hiervoor wordt verleend voer een nader te bepalen datum in 19p9« besloten vvbr'dt eer de oprichting van cle Centralp werkplaats deel te nemen; als lid der districtscom missie wordt aangewezen dp heer P.\, de Ille afdeeling ter secretarie. BLAAS hoofd var yj^' n0°' Besloten wordt, dat de Voorzitter zich zal verstaan met de Ï.B.C.Vereeniging. Besloten wordt aan adressant mede te aeelen dat het College voornemens is deze aangelegenheid te laten rusten tot de algeheele verbreeding van de van ..eede- straat wordt ter hand genomen. In dit verband wordt besloten den .directeur van Gemeentewerken op te dragen -VAr i h

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 798