num- i Afzender of voorsteller I Korte inhoud Datum mer 1 500 1501 1502 150, 1504 Wethouder Gasillei. ..ethouder Gasille Wethouder Gasille J.J.Brummex, Plas weg 14, Soest. )e Voorzitter De Directeur van Gemeentewerken brengt (advies uit bij rapporten dd. 17 Octo- jber 195Ö en j December 1950. lieelt mede jland-Indië bouwter rein dat in z terbergschestraat-van B door het kantoor "iiol- Oup is ecan op kadastraal bekend als s ged. en groot ongeveer missie Grondbedrijf en U stelt i 4 voor per j den koopp: gevraagd het den hoek Soes- euningenlaan, eet ie O.no.215-2 5b20 M2De Com- itbreidingsplan te bepalen op deelt meded pende Soestei ls gevraagd e kan het terre jeke grenzend bekend o'ls se 52 meter en d at door ivlej .H.Schoenwo- bergschestraat 158 in koop en aan dien weg gelegen, n van den heer F.Meine- tuk gronds, Kadastraal ctie il.no. 1875 ged breed iep ongeveer 120 meter. Oommissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan stelt voor den koopprijs te bepalen voor bp ƒ.2,50 pe het voorterrein diep bü en voor bet achter in M2 terrein, diep 00 oio ƒ.0,50 per 1.12. deelt nededat door A.Groenestein, Beetzlaan 5 wederom in huur is gevraagd iet stuk gronds, gelegen aan den hoek Vinkenweg-Nieuwstraat jvraagt teruggaaf van het te veel be taalde verlofsrecht voor perceel Molen straat G.Z.95, aangezien hij dit pand heeft verlaten. ptelt aan de orde de benoeming van een Deurwaarder-Ambtenaar ten kantore van tien Gemeente-Ontvanger. De Secretaris en de Ontvanger hebben 'in opdracht van het College een rapport pitbracht met «en aanbeveling luidende (ie. K.van Tol en 2e. G.van Arkel. )eze beide heeren worden door het Col- Lege ter kennismaking ontvangen. Gemeente—Ontvanger blijft den heev i.van ïol aanbevelen. fVQ "l o - -1-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 799