Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 134 7etii.de Bruijn 135 reth. dasille vestigt er de aandacht 00 dat, nu de bezwaren tegen het uitbreidingsplan door de Afd.Geschillen van bestuur va den Raad van State zij 1 behandeldhet hem ter voorkoming van eventueele vern ietiging van dit plan waaruit voor d$ emeente allerlei nadeelige volgen zouden voortvloeien, zeer wenschelijk voorkomt, dat de Burgemeester audiën tie aanvraagt bij den iünister van Binnenlandsche daken, opdat de Burge meester en leth.dasille alsdan het plan nog eens onder de bijzondere aan dacht van den - inister kunnen brengen net verzoek aan den 'Inister te bevor ieren dat het plan in net belang der gemeente door de kroon wordt goedge keurd. doet enkele .;ededeeliuöen et betrek king tot de ^evoerde onderhandelingen inzake de plannen tot aankoop door de gemeente van een tweetal perceelen 3ronds, gelegen aan de -nnersfoortsche- straat te Soesterberg en afstand om niet van dien grond aan den Staat der ederlanden (departement van defensie zulks voor den bouw van een Benie-ka- zernement. alsnog- zullen den betrokken igenaren voorloopige overeenkomsten inzake koop van dien grond door de ge meente ter teekening orden aangebode aangezien zulks door de Brov.Briffie enschelijk wordt geacht, terwijl voorts bericht tegemoet wordt gezien van het departement van defensie, vol gens hetwelk acooord wordt gegaan met ie voor .aarden, .elke de gemeente voci nennens is te verbinden aan den afstam! an den grond aan den Staat. Bedoeld bericht is elk oogenblik te verdachten

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 79