/~*f ''t "V brengt Octo- x "Üol- het k boes laan no -215-2 De Com- ngsplan len op enwo- in koop legen ieine- traal breed eter brei- gs te ep 60 M. iter- per M2 ïln, ?evraagd i hoek L be- L Holen- pand ran een i re van 5 b ben rapport lidende L. 5t Col heer BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en een plan voor deze verbreeding voor te bereiden. Besloten wordt het prijs van 4,= per Ü2 in koop aan te bieden; het ont werp schrijven wordt goedgekeurd. ■•de bouwterrein voor üen vordt- het desbetreffend stui. gronds conform der uxondcommissie in koop aan te bieden op de voorwaarden vermeld in het hiernevens gevoegd schrijven Besloten -l vr het ad se s Besloten wordt het desbetreffend stuk gronds niet te verhuren en hiervan meuedeeling te doen aan adressan Besloten wordt den Raad op t bepaling dienaangaande voor kwartaal 19p^Gen restitutie kennen ad >'.6,25* rond van de wettelijke te stellen over het 4e van ver lof sxeciit toe te ..iet algemeene stemmen wordt de heer K.17 ,m Tol tot Deurwaarder-Ambtenaar qp arbeids-overeenkorrst benoemd 1939 met ingang vnn 1 Januari van /.20,= per week. en tegen een beioonxng 6* hhvlr U w 6 X.Ji

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 800