BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het College kan zich vereenigen met de door den Ge meente-Ontvanger gedane mededeeling, dat door nem niet langer kan worden voortgegaan met Het verstrek' ken van voorschotten aan de terzijde bedoelde arbei ders. Getracht zal worden terzake een andere rege ling te treffen. Besloten wordt de levering van 3 brandkranen en de verplaatsing van een kraan alsnog op te dragen onder voorbehoud dat omtrent de kosten nog overeenstemming sal moeten worden bereikt. He gevraagde machtiging wordt verleend V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 804