I Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1507 Afd.financiën ter secretarie adviseert het aan J.J.Meurs over De cember 1938 toekomend wachtgeld be taalbaar te stellen en aan Meurs een schrijven te richten overeenkom stig het hierbij gevoegde ontwerp. Beslo toeko neven 1 508 Wethouder Gasille. deelt mede, dat A.k.de Bond wederom verzocht heeft de kosten van den landmeter ten aanzien van de ruiling aan de kaanstraat voor rekening van de gemeente te nemen. Beslo koste 1509 kerkeraad Geref. Kerk te Soest. zendt uitnooaiging tot bijwoning van de bevestiging en intrede van Ds.H. van Andel qp 9 Januari a.s. Beslo bij de doen 1510 J.C.A. v.d .Kleij, noninginnelaan 31 Soest verzoekt aan den Baad ontheffing van het verbod inzake het oprichten van een rookerij in perceel koninginne- laan Door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Directeur van Gemeentewerken wordt gunstig ad vies uitgebracht. Beslo' onthe. 1511 Directeur van Ge meentewerken. zendt rapport omtrent ingekomen prijsopgaven voor het sorteeren van vuilnis op de vuilnisbelt voor 1935* up gï( derst* het ji Van ae Hulpbe 1512 Bestuur van de Ve: tot Bestrijding de" T.B.C.afd.Soest te Soest. vraagt een aanvullende bijdrage over de maanden Üct.,Nov. en Dec.van .30,= in de kosten van verpleging van Mei .T.Boersraa. en een bijdrage in de verpleegkosten van G.W.Visser over het tijdvak van 1 October t/m 31 December 193^ van ƒ.141,20. Beslot 1e. ee Ne ve 2eee o\ va 1515 De Voorzitter. stelt voor C.J.van Dam te Soester berg ingaande 1 Januari 1939 tot we- deropzeggens toe te belasten met het schoonhouden en verwarmen van - als mede het toezicht houden op het gym nastieklokaal te Soesterberg, zulks indien het hooger gezag daartegen geen bezwaar maakt, tegen een ver goeding van ƒ.120,= per jaar. j Aldus

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 807