'K BESLISSING Afdeeiinq i Aanmerkingen en No. Besloten wordt liet aan J.J.Meurs over -December 19,58 toekomend wachtgeld betaalbaar te stellen en Bet nier nevens gevoegde ontwerp-schrijven te verzenden. Besloten wordt adressant tegemoet te komen door deze kosten voor rekening der gemeente te nemen. Besloten wordt mede te deelen, dat liet College zich bij de bevestiging en de intrede van den aominé zal doen vertegenwoordigen Besloten wordt den Raad voor te stellen de gevraagde ontheffing te verleenen. *JLfYt> ;er- >t we it het - als- gyo- ;ulks ;en rer- up grond van het feit, dat C.wolfsen voortdurend on- dersteund wordt, wordt het sorteeren van vuilnis voor het jaar iy^9 gegund aan hem voor ƒ.208, lan aeze beslissing kennis geven aan Maatschappelijk Hulpbetoon. Besloten wordt: 1e. een aanvullende bijdrage over de maanden Üctober, November en December van 00,= in de kosten van verpleging van Me jT.Boersma en 2e. een bijdrage in de verpleegkosten van G.W.Visser over het tijdvak van 1 üctober t/m j1 December 19^8 van ƒ.141,20 te verleenen. Aldus wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 808