Volg- ,num- Afzender of voorsteller mer Datum 1514 Directeur van Ge meentewerken te Soest 1515 Directeur van Ge meentewerken 1516 H.de Vries, Schour- tenkampweg 1, Soest 1517 1518 J.v.d.Kant, Torent straat 24, Soest. Chef afd.Soc.Za ken. Korte inhoud zendt advies tot betaling van oen laat- sten termijn der aannemingssom voor verricht schilderwerk aan het kan toorgebouw van Gemeentewerken ad f,3,- aan H.E.Brinkman. zendt een rapport inzake de voorgeno men hernummering van het gedeelte van de Julianalaan tusschen de Wilhelmi- nalaan en het bulianaplein. Voorts wordt overgelegd een schrijven van den heer Debbink, bewoner van perceel Julianalaan 19, waarin door dezen bezwaar wordt gemaakt tegen de voorgenomen hernummering. Gevraagd wordt machtiging te verlee- nen tot hernummering van de Juliana laan. Geadviseerd wordt aan den heer Debbink mede te deelen, dat het niet mogelijk is met zijn bezwaren rekening te houden. vraagt vergunning tot het uitbreiden van de brood- en banketbakkerij, ge vestigd in perceel Schoutenkampweg 1 kadastraal bekend in sectie D.no. 2502, door het vervangen van den be- staanden oven door een stalen heete- luchtoven. i Door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Directeur van Gemeentewerken wordt gunstig ad vies uitgebracht. vraagt vergunning voor het plaatsen van een electromotor van 5kP.K., die nende voor de aandrijving van een tweetal machines in de klompenmake rij achter perceel Torenstra at 24, ka dastraal bekend in sectie H.no.p191» Door den Commandant der Vrijwillige .brandweer van Soest en den Directeur van Gemeentewerken wordt gunstig ad vies uitgebracht. deelt mede, dat uit een ingesteld on derzoek is gebleken, dat H.J.M.v.d. Weerd alhier voor het dienstjaar 1958/'55 niet is aangeslagen in de E.I.B., terwijl de grootvader van het krankzinnige meisje een pensioen ge niet van «5875,= en verzoekt thans te willen beslissen of de gemeente een deel der verpleegkosten wil dra gen. Bes Bes] over Geme bini Vergi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 809