Volg- num- j mer j Afzender of voorsteller Datum Soester Damclub "Ons Dam-genoegen" Penningmeester Ned. Centrale voor prac- tische werkverruiA ming en hulpver- i leening Beekberger^, Berg en Balweg 1 D.Holskostverlo- renweg 11 Soest Directeur van Ge meentewerken. H.J.Winkelman e.a«| Soest Afd.Financiën Korte i n h o u vraagt herziening besluit ad. j Dec. 1938, 2e afd .no 35/192 inzake afwij zende beschikking op verzoek om ver loting te houden, onder aanvoering van verschillende redenen. verzoekt vergunning tot het houden het aanbie- in de maand eener collecte, middels ia€ ai 1c Ve; ve: den van een bloempje, Maart of April 1939* De Inspecteur van politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. vraagt toestemming om het door hem te bouwen enkele woonhuis aan den Wiek- slooterweg, met den zijgevel te mogen plaatsen evenwijdig aan de zijerfaf- scheiding, in plaats van met den voor gevel evenwijdig aan den weg. De Directeur van Gemeentewerken brengt afwijzend advies uit bij rapport dd. 22 December 1938, no.14ö. adviseert aan C.Pul, Lt.koppenlaan 5, te Soesterberg, een aanschrijving te zenden, aangezien door hem niet is voldaan de voorwaarden waaronder, bij besluit dd. 5 Juli 1928, vergunning werd verleend voor den bouw van een kamer aan perceel sectie E.no.1c82, gelegen aan den Postweg. (Dagelaten is een regenwaterput, voor afvoer van het water van het plat, te maken) verzoeken stappen bij de autoriteiten te willen doen waardoor het vliegen boven de huizen van Soest tot een mi nimum wordt beperkt. biedt ter vaststelling aan de opgaaf lbedoeld in art.22, eerste lid van het Financieele Verhoudingsbesluit van de gewone uitgaven en inkomsten betreffen-, de politie, lager onderwijs en arraen- ;zorg volgens de gemeenterekening 1937, met bijbehoorende staten en bijlagen. Op adv Dec Besl dat kame een een hem gevi; ge zi Beslc aan d teur Ducht Colle ding Deze 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 811