Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 1525 iïethouder Gasille 1526 L.kwakernaak, Klein Engendaalweg 94, Soest. 1527 1528 Afd.Soest van de Algemeene Neder- landsche Imkersver. te Soest. Gemeente-Secreta-; ris 1529 De Voorzitter. 1520 1531 H.Hietkamp te Bunnik. nirGemeentewerke n deelt mede, dat door de Commissie Grondbedrijf en Uitbreidingsplan te gen de ontworpen verordening betref fende het in exploitatie brengen van bouwterrein door particulieren geen bezwaren zijn ingebracht. beklaagt zich over de watervoorzie ning van zijn woonhuis. De Directeur van Gemeentewerken advi seert aan de eigenaresse van dit per ceel, zijnde Me j G.ïensen, alhier, een aanschrijving te zenden om zorg te dra gen, dat dit perceel van een middel tot watervoorziening wordt voorzien. verzoeken den Baad in voorkomende ge vallen wegen cn plantsoenen te doen beplanten met boomsoorten, welke voor de bijenteelt in het bijzonder en voor land- en tuinbouw in 't algemeen zeer nuttig zijn. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 6 Dec.1928, no.1125. vraagt mondeling machtiging tot aan koop van een nieuwe schrijfmachine bij de fa.W.Salomons te Amsterdam, voor de bevolkingsadministratie en wel tot een bedrag van ƒ.150,= te voldoen in twee termijnen n.1. /.100,= in 1938 en ƒ.50, in 1929 en tot aankoop bij V.U. G.A. van twee stalen opbergkaartenkas- ten voor den prijs van ^12&>= Per stuk. stelt aan de orde het aoor het raads lid Nooder in de vergadering van 22 December j.1. gedane voorstel, tot verhooging van de door B.en W. voorge stelde vergoeding, inzake het schoon maken van de lokalen in de o.l.school te Soesterberg en wel door aan te nep men, dat de gang de oppervlakte be strijkt van twee lokalen, zulks in plaats van êên lokaal, zooals door B.en W. wordt voorgesteld. vraagt uitstel van de nakoming zijner verplichting inzake het verleenen van een bijdrage in de kosten van verpleginf van Mej.J.v.d.Spaa-Hietkamp. biedt ter behandeling aan een advies om bouwvergunning, vergezeld van de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 813