y /y. ref- van ;een advi- t per- reen te dra- ddel zien. i de ge- doen :e voor t voor ui zeer 1 brengt rijven fc aan- Lne bij voor Nel tot oen in 1938 en bij V.ü. rtenkas- per i raads- ran 22 tot voorge- schoon- L.school 1 te ne-p te be- s in door g zijner enen van verplegin£ 1 advies van de BESLISSING In beginsel wordt besloten deze ontwerp-verordening in de eerstvolgende vergadering van den Raad ter vaststelling aanhangig te maken. besloten wordt de eigenaresse van schrijven, dat zij op grond van het 99 der bouwverordening moet zorg d 1 maand het aan haar toebehoorende gendaalweg 34 is voorzien van een voorziening, dat deugdelijk drink- in voldoende mate verschaft of ind haar de voorkeur wordt gegeven de perceel moet zijn gestaakt. dit perceel aan t bepaalde in art. ragen, dat binnen perceel Klein Sn middel tot water en huishoudwater ien hieraan door bewoning van het Besloten wordt hierover den Baad prae-advies uit te brengen in den geest van het rapport van den Di recteur van Gemeentewerken. De secretaris wordt voor aankoop als door hem ge vraagd gemachtigd. De betaling der schrijfmachine in twee termijnen wordjt goedgevonden. Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt, onder overlegging van de plattegronji teekening der school, den Raad ter kennis te bren gen, dat het College het aannemen van het voorstel moet ontraden, aangezien bij aanneming de maatstaf, welke aanvankelijk voor alle scholen werd aangenomen, verbroken zal worden, en voorts omdat zulks ook voor de bijzondere scholen consequenties met zich mede brengt Besloten wordt er thans genoegen mede te nemen dat vanaf 1 Dec.j.1. een bijdrage wordt verleend van ƒ.0,50 per week onder voorwaarde dat de oude schuld wordt voldaan. Gelet 161 op het advies van Bouw- en woningtoezicht wordt besloten de aanvrage no. 1/1544 in ter no 4- M lr A in 4 IA /u N -v- n rtl» r\ 1 rl A D n rl -4-^^ Ir «Ml-,-? n "f r» V> V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 814