i;.v. _'.u.s.:-. Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 136 137 133 139 140 G.-n.v.d.Berg en J. Jv. S cliad en ijk te -Soest Ged .Staten Utrecht van Dir.Gem.erken G. .«A.Simon,Soest hen "bij be le afd.no. tot het na verzoekt intrekking van de sluit dd.gG -november 1936, 4572, verleende vergunning ken en behouden van een ui tv; eg van perceel sectie -a no.173^ naar de Raad huisstraat. hoor J.L.aiders, ~erkpad - .2.31, alhiei wordt verzocht hem het recht van uit eg te ver le enen naar de Raadhuisstraat! t/b van perceel sectie A der dezelfde voorvaarden als den voor de terzake aan de Schadelijk en van den Berg uitweg vergunning. no.l73b, on welke g< heer en verleende berichten, dat de van Regeeringsv,ege .ngestelde commissie van Overleg in- :ake de gemeente-begrootingen hen heeft aedegedeeld dat haar uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat de raming van de uitgaven voor steunverleening en werkverschaffing voor deze geueenti voor het jaar 1937 ican worden gesteld op f.90.00G.--. In verband hiermede verzoeken zij te bevorderen dat de ra+ mingen op de begrooting, zoo .el in ontvangst als in.uitgaaf, daarmede in overeenstemming orden gebracht. Gij zien het daartoe strekkende raadsbe sluit tot wijziging der begrooting 1937 tegemoet, tenzij de redenen wor den medegedeeld, waarom hieraan niet kan worden voldaan. zendt rapport betreffende begrooting van kosten van den voorloopig aan te eggen weg naast het perceel van Rota ris -dammers. zendt kostenberekening inzake aanslui ting 00 het lichtnet van de brandspui bergplaats achter het perceel Rirk- stra^t 7 en van de bij dit perceel aanwezig zijnde cellen, he hir.v.uem. erken adviseert hierop ;oedkeuring te verleenen. verzoekt eenige personen met een lijs je te mogen bezoeken, ten,einde een ze ker bedrag bijeen te krijgen voor zijf bedrijf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 83