BESLISSING AideJing Aanmerkinger en No. Aan J.L.Alders -.ordt de gevraagde ui*Sfeg verdunning ver-S <y*t leend onder de voorwaarden welke golden voor de oor- soronkelijk aan de heeren Schadewijk en van den Berg verleende uit-;egvergunning. Besloten wordt aan den Raad een wijziging der betoroo- - ting 1937 voor te stellen, waarbij de voor subsidie in aanmerking komende ramingen als volgt worden verlaagd* steun werkloozen tot f.63*t|Oo.-- /Av.mt gemeentelijke werkverschaffirg" werkverschaffing door derden ondernomen tot l.wOu,-- r ij ksv: erkver schaf f ing jGOüü.-- 2 9^ - .Aan ved.Staten zal worden medegedeeld, dat de jost van B-aatschappelijk Hulpbetoon voor lj37 belangrijk zal borden overschreden. B-an den heer S_jLt zal worden medegedeelddat door hej.i f'y* alle kosten van den aan te leggen weg moeten wor iS;. 0 6-^ ytaald, zijnde f.lS^t.--. Aan de x-.ü.m..... wordt opgedragen de brand spui tbergplaa en de cellen bij perceel Hdrkstraat 7 op het lichtnet èan te sluiten, me aansiuitwaarde van de installatie t.'o van de brandspuitbergplaats zal niet hoo0er dan 4^ watt mogen zijn. ri -'iet verzoek wordt afwijzend beschikt. /'oJC /y47

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 84