Volg- j num- Afzender of voorsteller i Datum mer Korte i n n o u CentrV er if icati ej- bureau,I>en Haag min. v.ooc.^aken, Hen .Ha,; 3e st.R. Gem» Zang- ver."hooger Stre- ven" Gf.v.d.Sterr e.ai bew. Stadh.laan, Soest Jir.jem.v erken G.Hiih.orét ,3ecr He „i...V/ 1 -R*^.ïoo- neelciub"óns ons" 3:nitsweg 42,Soest "brengt rapport uit van de op 19 Janua -93- gehouden opname van kas en "boeke van het Gasbedrijf dezer gemeente. a. deelt mede dat ee: aantal verklooze beiders uit deze gebeente kunnen word] tewerkgesteld bij een centraal werkvei schaffingsobject: "verbeteren bosch 0 der Soest en taarn" van den heer Insi1 geren verzoent mede te deelen of de financieele _evolgen hiervan norden aa vaard. verzoekt toestemming voor het houden een verloting, welker opbrengst bestar is voor "aflossing van schulden". Insp.v.-Politie adviseert dd.27-l-'3ü t' afwijzing als niet vallende ouder art. der loterijvet 1905. deelen med gebouwd is te erende v? zien, hetg zondheid d aan dien t He Hir v-.ur dat aan de Stadxiouaer slaa.,. geworden, zonder dat het rei eiland van afwatering was een schadelijk is voor de er bewoners. -rerzocht wordt] oestand een einde te maken, em.werken brengt hier ontren; rapport uit bij schrijven dd.27 Jan. no.13Ü2. rapporteert omtrent het door H.Kertsi en K.Schimmel ingediende verzoek om v gunning voor den bouv; van een garage gelegen aan de banningstr een terrein kad.bek. ;em.Soest sectie H no.1144. verzoent ontheffing van ver makel i jkhe,; belasting voor een op 27 Pebr.a.s. te ven uitvoering, waarvan ee.. eventueel batig saldo ten goede zal komen aan ei bouv van een R.H.Herk.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 85