Af BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen p 19 «-ar. [Van het rapport :ordt kennisgenomen, s en "boeker meent e erklooze ar urn.en worcl aal werkve. en bosch oj heer Insi. elen of de n worden aa et houden v ngst "bestal lden" .27-1-' 33 tj onder art. .1 oud er slaa.: dat het rtj ring was 7c.J voor de ocht ordt te maken, aieromtrenl i.27 Jan. ':S r H.Hertsü rzoek om ve] en garage banning s ti y0.1144. Lan den -inister van Jociale Lanen zal orden medege- [eeld, dat de financiëele gevolgen worden aanvaard. Aangezien op de be0rootin^ 1933 een post van f.5u^.- ls geraamd voor centrale er ..verschaffing zal terzake teen goedkeuring aai. den -daad worden gevraagd. Jonform het advies van den Inspecteur van Politie wor ip het verzoex-c afwijzend beschikt. Adressanten zal worden medegedeelddat te dezer zake i,n e...eente -ede gee~ .maatregelen kunnen orden ge- roi'fen. Hen zSl in overweging worden gegeven in over- eg te treden met de belendende eigenaren en zoonoodi reet het waterschap "de Lang Lindsche n„aten" teneinde terzake ee.-x oplossinfo te verkrijgen. |an den inhoud van het rapport wordt kennis genomen. |esioten wordt vergunnin^ voor den bouw vaxi de garage verleenen. mxakelijkhc: fle 0evraagde ontheffing wordt verleend. Wethouder ua- or.a.s. te mille deelt mede dat hij zich met het verleenen van eventueel He2;e ontheffing niet nan vereenigen, omen aan d| /^oM //Vrt GJc/ l/u? /J6-Ï> 06'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 86