Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 14-7 145 149 150 151 152 153 Dir.Geiii.vj erken D iremw erken A.van ITesteSchool fwarsweg 2,3'ber^, Afd.financiën eth. 'oenb. 'erken Voorzitter Best.Vrij'. .Brand weer, Soesterberg stelt voor den sinds 21 Februari 193-jl- bij den dienst van gemeentewerken werkzaam zijnd en volontair T.A. S.va. n keel over het jaar 1937 een gratifi catie toe te kennen van f.300.-- biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. vraagt vergunning tot het aanbouwen van een erker aan den voorgevel van zijn woonhuis, _-ele_en aan den Schooi dwarsweg 2. Jir.v.Gem.werken bren; af"'ij zend advies uit bij rapport dd. 23 Januari 1938, no 3/2. adviseert de rente van debet-saldi door de woningbouwvereenigingen en- stichtingen verschuldigd over het 4e kwartaal 1937 te bepalen op 2;a zendt rapport ontrent door den dir. van gém. «erken gepleegde handelingen met betrekking tot het dempen van eej sloot aan den L.Brinkmeg. adviseert, den raa overeenko. istig di artt.3 en 3, 2e ali ea der verordeni: regelende het beheer van het gemeente lijk gasbedrijf te Soest, voor te stellen over het jaar 1937 rente percentages we0ens op a .en en stor tingen door het gemeentelijk gasbe drijf in rekening-courant bij den ge meente-ontvanger te bepalen op 2m voor debet-saldi en >3 voor credit- saldi en het rentepercentage voor dotjr de ^emeente verstrekt, niet uit een vaste leening vernregen kapitaal te bepalen op 2;z vraagt machtiging tot aankoop van 1*~ lederen jassen voor een bedrag van f.215.80. 0/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 89