'/ethoudsr. kort verslag van de besprekingen in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van ooest dd._4 Januari 193*3 ue"t de heer en Benschop en Couwenbergresp. Voorzitter en secre taris van de R.k.Bouwvereeniging "St.ooseph". iie Voorzitter deelt wede dat het de bedoeling is eeni^e vragen te stellen in verband wet de ingezonden jaarstukken en waarbij tevens ter sprake zal worden gebracht een schrij ven van den heer Walker te Soesterberg inzake een klacht, betrekking hebbende op een door hem van de Bouwvereeniging gehuurde woning. 'Wethouder uasille_, die de aandacht vestigt op de over schrijding van het i'onds voor Onderhoud en herstel met f.5135.87, vraagt het bestuur hoe het staat net de plannen tot verbetering van de woningen. Be heer Couwenberg zegt dat bedoelde plannen nog steeds in overweging zijn. Bij verwezenlijking van die plannen zou den de onderhoudskosten ongetwijfeld minder worden. Spreker vestigt hierbij de aandacht op het vele onderhoud der wonin gen, ...ede doordat de pannen te wijd zijn gedekt, waardoor vele lekkages ontstaan. iethouder de Bruijn vestigt eveneens de aandacnt op het belangrijke tekort van f.5135.87. Volgens Spreker dient men niet verder door te baan op den thans gevolgden weg. Spreker acht het voorts niet in het belang der vereeniging, dat zij nog mar steeds gebruik maakt van de diensten van T.Butzelaa uie niet bouwkundig is onderlegd. Aangezien aan de huizen groote fouten kleven, meent Spreker dat het de beste oplos sing zou zijn, dat een plan tot verbetering der woningen wer opgemaakt door een deskundige of door den dienst van Bouw-en Woningtoezichtwelk plan dan aan den minister doorgezonden kan worden ter bekoming van een voorscriot uit 1 s Rijks kas. Be heer Couwenberg aeuw dat het bestuur in dien ^eest al lan heeft gewerkt, doch dat er niet voldoende aandacht aan werd geschonken. Wethouder Sasille zegt dat de vaste timmerman (i.Butae- laar; veel te duur vuor de Vereeniging is. Voorts verzoekt Spreker door een deskundige de woningen te doen opnemen om te komen tot een verbeteringsplan. Bulks kan geschieden in overle^- met Bouw- en Woningtoezicht. Bedoeld plan dient zuin en doeltreffend te zijn. Wethouder de Bruijn meent dat bedoeld plan wel door Bouw- en oningtoezicht kan worden opgemaakt en dat de Ver eeniging daarvoor geen deskundige behoeft aan te nemen. Verd wijst Spreker op het schrijven van den heer /alker te Soeste berg. Spreker noemt het een ondragelijke toestand, dat een woningbouwvereniging aan een huurder een bon afgeeft voor verf. Gp welke wijze wordt daarop controle uitgeoefend Be heer Couwenberg zegt dat de huurders soms zelf verf vragen, «ij zorgen dan zelf voor het schilderwerk. Boor But- zelaar wordt nagegaan of verstrekking van verf noodzakelijk Be Voorzitter merkt op dat de heer ./alker volgens zijn schrijven schilderwerk heeft aangevraagd en dat hij instede daarvan heeft gekregen een bon voor 5 R.'B.verf. Be heer Couwenberg meent zich te kunnen herinneren, dat ■'alicer wel schilderwerk heeft aangevraagd, doch dat gebleken is, dat dit niet direct noodzakelijk was.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 8