T -gt/h h (oyZ, v/ 3 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen aangezien gebleken is dat aan den lieer van meel reedi een gratificatie over 4 maanden 0edurende het jaar 1937 is verleend wordt besloten aan den Haad voor te stellen van heel over de resteerende 8 maanden van het jaar 1937 een gratificatie toe te hennen berekend -laar f.25*-- j?er maandzijnde mitsdien in totaal :f.200. Gelet op het advies van douw- en I onirigtoeaipht dd* 4 Febr.1938 nos.9, 11, 14, 148, 13 en 12, wordt be sloten de aanvrage no.1/143° te weigeren en de aanvra gen nos.1/1443, 2/447, 1/1446, 1/1445 en 2/448 in te willigen. Aangezien de meerderheid van het College bereid i^ bouwvergunning te verleenen, van Heste te berichten dat door hem alsno lig bouwplan «es. kan worden ingezonden. mldus ordt besloten. in beginsel ordt beslotej een volle- [Bedoeld rapport, waarvan kennis wordt genomen, wordt in het betreffende personeelsdossier opgelegd. kluus ":urdt besloten. -n verband ,.tet de van Ged.Staten ontvangen brief, in zake de gemeentebegrootint, voor 1938, "ordt besloten deze machtiging voorshands no0 niet te verleenen. \//i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 90