Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud num 154 155 156 157 158 159 160 kaatschappelij k ■Hulpbetoon,Soest Dir.Se: ..verken led.Staten van Utrecht Dir.Se: erken ■-r .k.Assink j C .3 0u t eQ o -u v Zadelhoff,S'berg Jir, -rem. merken deelt mede, dat de onderstand van G, Velthuizen is verhoogd en dat aan all<; onder steunden een brandstoffentoeslag is verleend van f,1.per :eek, zulk, tot en met 2 April 193$ zendt een afschrift van de door hem aan H.A.Vos gezonden schriftelijke be risping. zenden de "verordening op de heffing van besmettelijke ziekte,.gelden in de gemeente Soest" terug iet verzoek te ■;illen bevorderen, dat de verordening ordt aangevuld .iet een bepaling, dat belastingplichtigen, die in gebreke blijven op aanvrage van Burgemeester en Wethouders een verklaring over te leGgeii van den Inspecteur der directe Belastingen, betreffende hun vermengdf hoofdsom, het volle bedrag der ten laste van de gemeente ko .ende kosten verschuldigd zijn, alsmede een bepa ling, krachtens welke de Haadof 3ur- ^emeester en ethouders in bijzondere omstandigheden ontheffing kan (kunnen, verleenen. deelt mede, dat voor de sluiting van iet herkpad 1T.Z. en l.i. ingevolge de ■otor- en Hij ,iel et lt borden no.21 en 39 moeten - orden geplaatst, aarva. ie kosten op f.l4o.-- in totaal moe te: orden geraamd. Gevraagd -orde nadert zachtiging om tot uilvoering te kunner overgaan. deelt xede over de aa: 1 fanuari 193^ geen inkomsten te hebben genoten. verzoenen aanbrenging van verlichting van het rijwielpad, _elegen tusschen iamp eg en Verie .gde -ostraeg. ->e Bir.v.Gem. merken orc..gt hier out reu» rap :ort uit bij acurijven ad.4 i'ebr. 1938, no.1303. brengt nader rapport uit inzake koste, van verplaatsing van een boom aan ie Bchrikslaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 93