'3( BESLISSING Afdeel ing No. en Aanmerkingen id van G. it aan allij ;"entoe slag beek, zulk Loor hem ;elijke be i heffing .den in de irzoek te sr ordening .ling, dat gebreke emeeater over te r directe vermengdf er ten e kosten en bepa- d of Bur* ijzondere ,n kunnen ting van evolge d en no.21 t7; aar va. aal moe tei dt nadere te kunner uari 193c oten. dichting tusschen ier omtre-iil .4 i'ebr. ike koste. 11 aan de 5esloten :ordt het overgelegde concept schrijven goed 3 ixe meuren en aan Gedeputeerde staten te zenden. mi ij Het college heef.t hiervan mennis genomen. Besloten r.ordt den «aad voor te stellen de verordening ta wijzigen overeenkomstig het verlangen van Gedepu teerde Staten. en de betreffende borden ter uitvoering van de lA en Rij'viel vet moeten morden geplaatst, zal den Kotor- ■linister van Binnenlandsche maken eraen verzoent; geen cJx rVv* Htfoa. zwaar te maken teuen den post "aanschaffing, ;ing en onderhoud vaarschu'in sborden". olaat- J£et schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. Toorzitter zal eeni^s controle doen uitoefe..en op eventueele inkomsten van Assink. Be sl o' •ten wordt aan adressanten mede te deelen dat het beuoelde rijwielpad op het gebied van de gemeente Aeis"^^- 5-J ..is gelegen, zoodat het niet op den ve0 van net college ligt stappen in de door hen gewenschte richtirg te doeh. te esi.oten wordt aan den heer B.A.Kegalado *aw net college bereid is de boom voor den l^ijn garage te verplaatsen, e kosten hiervan, bedragende f.23.75 moeten ten berichten n^ang van kantore van JL.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 94