Volg- num- Afzender of voorsteller j Datum mer Korte inhoud Dir.Gem. werken II.V. 2»U,E,M. Dir.Gen. werken 3.Ruij s alg.3ecr.v/d Kon, Red.Ver.voor luchtvaart 'Veth.--asille verzoekt verhooging van het op volgno. 426 der gemeentebegroo.ting 1933 beschiki- baar gestelde crediet ad f.150»met een bedrag van f.2o0.-- voor de vervan ging van den chauffeur of helper van den vuilnisdienstin verband met de ziekte van .k.A./cs sinds 26 Jan. 138 en het aan hem in 1937 verleende ziekteverlof. doet een aanbieding tot levering van stroom in het gemeentehuis. bericht omtrent het verzoek van v.van Rouwendaal om de aan de Seckeriaghstraat gelegen perceelen H no.165® en 5235 ged in huur te mogen hebben. verzoekt de op 1 Januari 1938 aangegane arbeiasovereenkomst met ingang van 15 februari a.s. te ontbinden. zendt uitnoodiging tot een bespreking i: het theehuis "Soesterdal" op Dinsdag 15 Jebr.a.s. v.m. 11 uur inzake voorberei ding van ea deelneming aan de a.s. te houden luchtvaart ten toonstelling. deelt mede, dat de makelaar S.Jiameling te Amsterdam, met hom besprekingen heef Oehou^en betreffende verkoop aan de 0e .eente van het perceel kad.bekend in sectie A no.241o dezer 0emee te, gelegei. aan de hurg.Grothe straat.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 95