t volgno. i be schik- met vervan- r van den e ziekte het aan lof. van o-van nghstraat| 5235 osc a:i_e._anc van 15 j reking ii nsdag 15 orberei- .s. te S lameiing gen heef n de ge- nd in _elei_je4 BESLISSING van den gemeente-ontvanger worden voldaan en de kwi tantie hiervan moet aan den Dir.V.Gem. erken worden ter inzage gegeven, hierna zal met de werkzaamheden een aanvang worden gemaakt. Besloten wordt den Raad een crediet hiervoor, uroo f,2üO.~- aan te vragen. Besloten wordt va s t r e chth edr a komt en te verzoeken inderen. aan de P.U.ïS.n.. mede te deelen, dat he van f.252.-- het College te hoog voor dit bedrato tot f.2o0.-- te ver- Besloten wordt van Rouwendaal de aan de Beckeringh- straat gelegen perceelen grond sectie H nos.ló5ü en 5235 ged. voor 1938 in huur aan te bieden voor de som van f.l8.3C onder de gebruikelijke voorwaarden. Besloten iordt de bedoelde arbeidsovereenkomst met in inb van 15 februari a.s. te ontbinden. A besloten wordt te berichten, dat de Burgemeester en beide ïethouderobehoudens onvoorziene omstandi^he- un, bij ieze bespreking ;enwoordig zullen zijn. la..gezien de be...csnte heeft, wordt besloten bedoelden dat niet tot aankoop zal worden een bc.ioefte aan dezen gron: makelaar te overöe0aan. berichten Afdeeling en No. Aanmerkingen v ih. IA Ju, V Anifl V "nVü |A oJi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 96