Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1Ó7 eclmiddenstands- bank 0e üoes t bericht de aflosbaarstelling van de 3/2 '/o obligatieleening 1935 ^en laste der gemeente s-Grave-nage ver issel- baar in 3, obligatie., tege den koer van 99 7/3 163 lusp.van Politie verzoekt aan verschillende ambtenaren van politie een overwerkvergoeding uit te betalei. wegens verricht overwerk oj> 31 Januari en 1 februari 1930. 169 Chef -h'cl.doc.Zaken der ;Je. secretarie verzoekt te mogen vernamen aan ie de levering moet worden opgedreven van 1b. bOO inicomsteribr iefje3 voor den steun voor net jaar 1'pn 17b -Gir. 3e..., verken oiedt ter benandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en idviezen. 171 Gem.ontvanger ^oet ee verzoek van Ar.m. ichara re 3oesterberg toekomen, varin deze vraagt het asch en vuilnis weg te ha len zolder betaling van, de daarvoor vastgestelde vergoeding. 172 -3.en -. van Amster dam deeleu mede, dat de ogslijicheid tot plaatsing bestaat op een cursus elec- trisch lasscken tegen een bedrag van l.3b.-- per persoon. 173 I-. Couturier ,.oet nededeeling van het voornemen va; een combinatie om te verzoeken het parkeerterrein te mogen pachten voor het houden van een Lunapark gedurende de fe es tv eek in Juli a.s. -3e heer Cou turier is bereid het terrein te ver- pachten, op voor ard^., ..at van de pachtsom 1/3. ten goede komt aan de ge...eente, 1/3 aan de f eestcommissie en de pachtsom in onderling overleg ordt bepaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 99