"1 VcJL v i,A V' werkzaam .werking e gemeer .kenlaan ing van uwe eromtreijt Debru- Yan bet verslag wordt kennisgenomen, a Conform het advies van den Directeur van Gemeente- I v/erken wordt op het verzoek afwijzend beschikt. I De overgelegde declaraties worden vastgesteld, m gemeer 1938 2708,15 3837,4Ê 25096,07 i enkele hebben ischool ren kun- bot de 3 de kin> senkomst ot de op a l.o. ea fciegelder ing voor Soester oegdheid esteld ulp bij geme en- verzoekt der ge- ng te ge- ie breng' schri jver 3. I In principe besluit het College aan den Raad een I l? voorstel te doen op volgnummer 554 van de gemeenteber -r grooting voor het dienstjaar 1939, een (nader te be- palen) bedrag uit te trekken voor het bezoeken van j kinderen uit Soest van de Koningin Emmaechool te Amersfoort iibi- I Principieel staat het College niet afwijzend tegen- over inwilliging van dit verzoek. Aan de afdeeling v iö financiën wordt opgedragen omtrent de financieele zijde van deze aangelegenheid verslag uit te brengeni Op een en ander wordt afwijzend beschikt cL-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 100