num- Afzender of voorsteller mer 181 182 183 184 185 Air.v.Gem.werken 186 187 Secr.v/d Harmonie Patientia Vincit Omnia, te Soest Hoofdingenieur v/d Prov.Waterstaat iifL Utrecht J.de MaayerVin- kenweg 19» Soest Comité voor het bijeenbrengen van gelden voor het aanschaffen van een nieuw orgel im het kerkgebouwtje aan de Schoolstraat Af dPinanci en Gemeentesecretaris brengt rapport uit omtrent den rookaf voer van perceel Schrikslaan 57, (bak- kerij van der Veer) verbli jf-, tele- en archiefkostez brengt in behandeling het door A. 3uhrmann ingezonden rapport inzake de opmeting zendt uitnoodiging tot .et bijwonen va het Jubileum-concert, ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan, op Woensdag 15 Pebruari 1939, des avonds 8 uur, ii| de groote zaal van het StJosephgebouv,j aan de Steenhoffstraat zendt een afschrift van een door hem aan het Ingenieursbureau "Het Over stiel gezonden schrijven inzake beoordeeling I van het ontwerp der wegenlegger voor deze gemeente. I deelt mede hinder te ondervinden van dl bakkerij van den heer Cramer. De Direc teur van Gemeentewerken deelt bij schrijven van 4 Pebruari 1939, no.17/<y mede, dat voorzieningen zijn getroffer en verwacht mag worden dat daardoor s de ingebrachte bezwaren is tegemoet gekomen. vraagt toestemming tot het houden van een bazar op 1 en 2 Maart a.s., in hef lokaal van de Emmakerk, tot des avonds j 10 uur. De Inspecteur van Politie brengt gunstig advies uit. verzoekt te mogen vernemen of tot uit betaling kan worden overgegaan van: a. een door den secretaris der Vereeni| ging VrijwilligeBrandweer van Soest ingediende declaratie wegens bij voor--] schot betaalde re^'S-, foon-, administratie- over 1938 ad 35,07; b. een door den Commandant der Yrijwil iige Brandweer van Soest ingediende d^ claratie wegens bij voorschot betaaldej reis- en verblijfkosten over 1938 ad 11 ,50

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 101