v en rookaf-j 57, (bakJ BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen Aan den heer van der Veer zal een aanschrijving wor- den gezonden om zorg te dragen, dat op den schoor steen van zijn perceel een doelmatige roetvanger wordt aangebracht en de schoorsteen tenminste 1 e- ter boven het dak van zijn perceel uitsteekt. tethouder de Bruijn zal het College vertegenwoordi- \S gen. Van het schrijven wordt kennisgenomen. Van de ■ededeeling van den Directeur van G-em.werken l* zal aan den heer de Maayer kennis worden gegeven. Op het verzoek wordt gunstig beschikt. issloten wordt tot voldoening van de ingediende de- A Af I claraties over te gaan. y j met den inhoud van het rapport kan het College zich vereenigen. IA a,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 102