Afzender of voorsteller Korte num mer Fe j PBlokgemj vroedvrouw, te Soest C.Y.1.0."Prater- nitas" Soest,p/a 1 e j J.Rokkens ,Pr.| Berhhardln44 Soest Ea.0.J.J.Schlen- cker, A'dam .Cornax, Kon.laa 42, Soest ïT.V.Stichtsche argarinefabriek te Soesterberg n II.Y.Assurantie Hy "de Nederlanden" van 1845 'te 's-Gïfa- venhage 'opmeting van het indertijd aan J.van der Valk verkochte perceel H no.1689 ged., gelegen aan de laanstraat hoek 2 hVet eringpad verzoekt den Raad een gunstiger salaril regeling voor de gemeente-vroedvrouw te willen vaststellen. verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting te willen verleenen voo. eventueele te geven uitvoeringen. deelt mede dat zij bereid is de grond- premie der per 8 Mei 1959 opgezegde verzekering tegen alle risico's der nr schappenwagen met tweewielige motorspu der brandweer te Soesterberg te verla gen tot 97,21 per jaar. deelt mede, dat de door hem bij de Schoonheidscommissie ingediende schet sen, inzake verbouwing van zijn perceel- zijn afgekeurd. Verzocht wordt een der ingezonden schetsen te mogen uitvoeren! De Dir.v.Gem.werken brengt advies uit bij rapport dd.18 Januari 1939. vraagt vergunning tot het uitbreiden van haar bedrijf door het bijplaatsen van een 7-tal motoren, met een gezamenj lijk vermogen van 31 P.K.dienende voor aandrijving van diverse werktui gen, in het perceel Amersfoortschestr 76, kadastraal bekend sectie E no. 1839' Door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Dir.v.Gem. werken wordt gunstig advies uitgebrachl deelt mede dat zij bereid is de loopen de verzekering tegen diefstal met in braak reeds thans te annuleeren indien de verzekering tegen de kosten van re constructie van het gemeente-archief in geval van brand, welke op 26 Sept. 1939 eindigt voor een termijn van 5 jaar wordt geprolongeerd. Voorts deelt zij mede dat zij in de g<| legenheid is de vijf-jaars premie voor de reconstructieverzekering te brengen op 28,=.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 103