Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 196 197 198 :GG 201 202 H.J.J.M.v.Straelen AalrnoezenietSoes; terberg. Gemeente-Ontvanger Inspecteur van heit Vervoer der Ncder-- landsche Spoorwe gen. Bestuur Nat.Chr. onderwijs VerA'déa« Directeur van Ge meentewerken Gemeentesecretaris DriHAriupe rt vraagt te mogen vernemen waarom be swaar bestaat tegen het bouwen van eierj R.K.Militair Tehuis, aan de Verleng de Tempellaan, te Soesterberg. bericht over den huurachterstand van H.huigen. In overweging wordt gege ven tegen den huurder strengere maat regelen te nemen. verzoekt B.en vVhet standpunt to herzien met betrekking tot het onder houd van het toegangspad en van het plein bij het station Soestduinen. De Directeur van Gemeentewerken- brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven <id. 4 Tebr 1 9p9 no.1379* verzoekt alsnog vergunning tot hot •houden eener collecte in beperkte mate deelt mede, dat door Th.kinderdijk geen gevolg is gegeven aan den in houd van een aan hem gezonden aan schrijving, tot staking van de bewo ning van een zonder vergunning geboai de keet deelt mede, dat door .Bührmann een situatieteekening betreffende het aan de Soesterbexgschestraat gelegen perceel D.n .2291 is ingezonden, waarvan de gemeente voor een strook van 121 M2 mede-eigenaar is. Alvorecjs een verkoop van de strook te overwe- gen wordt geadviseerd van den dienst Gemeentewerken rapport te vragen ove den toestand ter plaatse bij hevigen regenval doet do namen van de leerlingen der openbare scholen te Üoest toekomen, die voer verstrekking van warme maal tijden in aanmerking zouden moeten komen. 1 Q"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 109