k x. BESLISSIN m be- van rleng- Afdeelinq No. Besloten wordt aan den aalmoezenier mede te deelen, srl dat in verband net net feit, dat het desbetreffende gedeelte der gemeente in het uitbreidingsplan tot woonwijk is aangewezen, de bouw van een Militair Te huis aldaar op bezwaren stuit. en Aanmerkingen 'I. nd van gege- e maat- De meerderheid van het College besluit de huur op te zeggen, wanneer alle middelen om tot betaling van den huuracnterstand te geraken, zijn uitgeput. De minder heid wil de huur zoo spoedig mogelijk opzeggen. te onder in het ten bij 573. Besloten v/ordt den Inspecteur te berichten dat het naar behooren zal worden onderhouden, doch dat aan het stationspleinomdat dit niet onder het pad is begrepen geen voorzieningen zullen worden getroffen, voor zoover het niet eigendom is van de gemeente. 1 ho t rkte dat het besluit tot indien de collecte Besloten wordt mede te deelen weigering der vergunning ook, sluitend bij met het doel der vereeniging sympatiiisee renden zou worden gehouden, gehandhaafd blijft, doch dat het hun uiteraard vrijstaat te trachten gelden te verkrijgen op dusdanige wijze, dat geen voorschriften, hierop betrekking hebbende, worden overtreden. rdijk, n in- aan- bewo- geb Besloten war dt aan het besluit verdere uitvoering te geven. van 11 «januari j 1Jl] nn een het gelegen en, strook Alvorenjs overwe- dienst gen ove|: .evigen ;en der 'komen ■me maal- ieten Besloten wordt aan den nirecteur van Gemeentewerken rapport te vragen over den toestand ter plaatse bij hevigen regenval. Het College kan zich er mede vereenigen dat de Burge- [Jt meester met -ur.Hupert een nader onderhoud over deze aangelegenheid, welke aan het College niet geheel duidelijk zal hebben. ei- ;ri OUiV-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 110