IS Ja. n Jh BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen in de anato- Bpaa- van Hen l eigen de Wed. irbree- diph-r 1 vanwe- liet Dlexen de E.K. 3 wijze, ijding en uit- ng tot 8. Burg' Besloten wordt hiervoor een bijdrage van j 7,10 te ver le enen. Aldus wordt besloten. Besloten wordt het advies van de gene entegeneeshee- ren betreffende deze aangelegenheid in te winnen. Besloten wordt den uirecteur van Gemeentewerken mede te deelen, dat het College verwacht had, dat hij na kennisgenomen te hebben van het afschrift van het schrijven van het College aan de R.K.bouwveroeniging "ot.Joseph" dd. 21 hovember 19jJÖ, 4e afd.no.2^9 wel contröle op de uitvoering van het schilderwerk "Ou hebben uitgeoefend of doen uitoefenen. Besloten wordt een publicatie te ontwerpen, waarin op de gevaren, aan het zich verspreiden van de cclo- rado-kever, en de middelen tot bestrijding hiervan, wordt gewezen. Besloten wordt adressant mede te deelen, dat in ver band met de desbetreffende bepalingen tegen deze ver bouw overwegende bezwaren bestaan. N aJj- 1-' «rstf. u> fü-ïr. •V imi. V Q

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 112