Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 209 210 21 1 212 21 214 215 Wethouder van Fina ciën. ïl- Wethouder van Fi nanciën. Wethouder nanc.' ën van Fi- Wethouder van Fi nanciën. Commissie tot we- ring van schoolver zuim te Soest. NV. P.U.E.M. Wethouder van Fi nanciën 216 H.Gerestein, leetz laan 29, Soest. Korte inhoud stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tof wijziging der gemeente-begrooting voc het d ienstjaar 19jJÖnc.21/644. ter vaststelling stelt voor den raad aan te bieden een ontwerp-besluit -co •wijziging der begrooting voor het dienstjaar 1958, nr.21/646. stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit to wijziging der geneente-begrooting voo het dienstjaar 1959, no.21/647» adviseert den raad voor te stellen te besluiten tot vervroegde aflossin, van een tweetal geidleeningen per 2 Juli 1959 resp. nog groot 186.682, j)2j en ƒ.186.682,92. vraagt toekenning van presentiegel den en verhooging van de vergoeding voor den Secretaris der Commissie. endt antwoord op het schrijven van Ben Wdd6 Februari j 1 no.45.6 inzake plannen tot verplaatsing van het transformatorstation hieuwerhoek stellen adviseert den raad voor te te besluiten: a. tot opheffing van de door den ge meente-ontvanger ten behoeve der gemeente gestelde zekerheid, b. tot opheffing van de door den tec nisch ambtenaar van het gasbedrijf ten benoeve der gemeente gestelde zekerheid en c. tot wijziging der beheersvexorde- ning gasbedrijf. vraagt vergunning tot plaatsing van een reclamebord ten behoeve van de rijwiel- en motorreparatie-inricnting gevestigd in perceel -oeetzlaan 29» Be Directeur van Gemeentewerken en de Inspecteur van Politie brengen hieromtrent rapport uit bi,, brieven

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 115