fop v 9 y*. s/U 1/ BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. stelling sluit to' sing voo: 1-4 stelling sluit to het stelling s 1 u x t G c ing voor 17. Aldus wordt besloten. Aldus wordt besloten. Aldus wordt besloten. -GW. .ellen if lossin, l per 2 86682 1)2 Aldus wordt be sloten. negel- ;oed ing .ssie Besloten wordt het adres ter kennis te brengen van den raad met voorstel deze aangelegenheid, te stel len in handen van B.on W. voor het uitbrengen van prae-advies in van no.4p.6 .ng van Lwe rhoek sellen den ge- ive der d, den tec. isbedrijf ;estelde irorde- .ng van ran de ■i ent ing in 29» .en en mgen :ieven Besloten wordt aan de P.U.E.I'/l. mede te deelen, dat y* het gewenscht is, dat deze aangelegenheid ter plaat- oe wordt onderzoent, zoodat het College verzoekt, dat een gemachtigde van de P*U.3.M. zich hieromtrent met den Wethouder van Openbare Werken in verbinding zal stellen. Aldus wordt besloten. Vergunning voor dit reclamebord wordt verleend, on- /UA- der voorwaarde dat de afstand uit de grens van den Weê J2 meter zal bedragen. O /- 'f y-**1 /0&

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 116