Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 224 Directeur van Ge meentewerken 225 G.J.Smit te Soest rapporteert omtrent de uitvoering van enkele werkzaamheden verbonden laan de verbreeding van de Durg.Gro- thestraat vestigt in een adres aan den raad de aandacht op den toestand van den weg no 59 van het uitbreidingsplan gren zende a-en zijn p°rceel sectie H.no. 5082 en aansluitende aan de van V/ee destraat aanvoerende: dat de weg onvoldoende verhard is en ook op onvoldoende wijze aansluit aan de van V/eedestraat; dat het zoowel in het algemeen belang als in dat van verzoeker is te ach ten wanneer de weg no»39 van de van 1 Jeedesfcraat af tot een diepte van 5CM. wordt aangelegd en verhard; dat daarvoor vergunning noodig is vari den raad en hij daarom verzoekt: a. te willen bepalen richting, pro fiel en hoogte en voorts zoowel de overige voorwaarden, waaronder de gemeente tol aanleg en verhar ding van bovengenoemd stuk weg 110. 39 zal willen overgaan; b. als wel die voorwaarden vast te stellen waaronder het aan verzoe ker geoorloofd zal zijn bedoeld stuk weg te doen of laten aanleg gen en verharden, dus dat het aan verzoeker geoorloofd zal zijn, na vaststelling van een en ander te kennen te geven aan welke van bei de wijzen van uitvoering verzoeker de voorkeur geeft. I Da Directeur van Gemeentewerken geeft Jals laatste advies zijn meening te kei nen bij schrijven van 16 Februari 1(jj9 no.12p5> hierop neerkomende dat de kosten voor den gede°" Gelijken aanleg jzullen bedragen .1430,= doch dat i daarbij geen rekening gehouden is net de onafscheidelijk aan deze werken ver ibonden medewerking van notaris Dam mers ten aanzien van grondafstand enz van zijn perceel, ook de uitvoering val het werk op dit weggedeelte kan met 'het oog op riet plaatselijk niveauver schil niet zonder medewerking van noemden notaris geschieden. ge-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 119