Afzender of voorsteller num mer 18 19 20 21 ".V.Arnhemsche Yaterleiding Aj J.Lustenhouwer Vredehof str 1'7 Soest 22 Lest.v/d Woning stichting "Ons Be lang"Amersfoort Dr.Rupert en 0'Breen, gemeente geneesheeren Bew.v.perceelen, gelegen a/d da Cofc talaan,Vondellaan en Vosseveldlaan zendt afrekening van de garantie water- j leidingnetuitbreidingen in 't Hart van 1 Auigustus 1932 en van 1 November 1933. deelt mede, dat de verbouwing van het Ludgardisgebouw heeft plaats gehad en verzoekt in verband daarmede de noodi- ge wijziging in de betreffende verlofs- acte en het afschrift daarvan te wil len aanbrengen. deelt mede, dat het aantal leegstaande woningen zijn gedaald per Januari 1939 tot 22 zal berichten omtrent de wensohelijkheid van melkverstrekking aan schoolgaande kinderen. Dr.O'Breen acht deze ver strekking enkel aan zwakke kinderen uil: minder gesitueerde gezinnen wensche- lijk. Dr.Rupert deelt mede bij zijn schoolbezoek slechts bij enkele kinde ren ondervoeding te hebben geconsta teerd, welke naar zijn oordeel niet te bestrijden is door verstrekking van melk. Gewezen wordt op de wenschelijk heid dat aan die enkele kinderen warme maaltijden worden verstrekt. Dr.Rupert deelt voorts mede de andere geneesheeren te Soest (met uitzondering] van die te Soesterberg) omtrent deze aangelegenheid hun oordeel te hebben gevraagd. Uit de ingekomen antwoorden blijkt, dat de geneesheeren allen van oordeel zijn, dat een melkverstrekking niet aan alle schoolgaande kinderen bef hoort te geschieden. V g r t o o tan 2 vat do 3 "-goaoo oho oren to Jo-oot ..ev-e 'Se-ne af i tond gooehiodoaVoorts staan 2 van de 5 geneesheeren te Soest eveneens af wijzend tegenover een melkverstrekking op de scholen aan zwakke kinderen. Het verzoeken den Raad verschillende verbe teringen aan de wegen in het Vosseveld aan te brengen. De Dir,v.Gein.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.20 Oct. j.1. no.1364. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 11