Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen Besloten wordt het werk verbonden aan net verplaat- sen der terreinafscheidingen enz. op te dragen aan Ls/ssy j.J.van Schadewijk, aannemer aluier voor het door hem opgegeven bedrag groot ƒ.960,95 be aannemer zal zich voorts moeten verbinden dat de werkzaamheden vóór 1 April 1959 worden opgeleverd ten ger.oege van den Dir.van ü-emeentewerken. Besloten wordt ..en raad onder overlegging van de y stukken mede te deelen, dat het College tot z^n spijt deze zaak, die reeds van 192b af sleepende is gebie den wegens onvoldoende samenwerking van belanghebben de partijen onderling, in de voorgestelden vorm, n.1. hst vragen van een kostenopgave en voorwaarden van aanleg over een lengte van 50 heter niet kan steunen. Ce ondervinding heeft geleerd dat het aanleggen van geheel nieuwe wegen als gevolg van exploitatiebelan- gen van aangrenzende of achterliggende perceelen van onderscheidene eigenaren de aan te leggen weg in zijn geheel tot stand moet komen en de gemeente eerst dan [hare medewerking dient te verleenen indien alle par tijen bereid zijn met de gemeente tot den aanleg van den weg samen te werken. Loo is in het onderhavige geval tot dusver niet de minste samenwerking geble ken tusschen de eigenaren grenzende aan den aan te leggen weg tot een diepte van 100 Meter terwijl de eigenaren der achterliggende perceelen aie toch hun belang bij de totstandkoming der verbinding liassaulaan -van ï/eedestraat moeten inzien, dienen mede te wer ken. Slechts wanneer algemeene samenwerking van be langhebbende grondeigenaren verzekerd is kan de gemeente haar medewerking verleenen bij de totstandbrenging van den nieuwen verbindingsweg. In de door den verzoeker Smit gekozen vorm stelt het Gollege den Haad voor op het verzoek afwijzend te be- Ischikken op grond niet enkel van de bezwaren hierbo ven genoemd doch eveneens op grond van het feit dat het werk wegens gemis van den grond afkomstig van het perceel van notaris Dammers in vevband met liet jhoogteniveau ter plaatse onuitvoerbaar is. cc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 120