227 228 229 Directeur van Ge meentewerken -Burgemeester Hoofd der Politici Af dPinan c i ën i.iinister van Soci ale Zaken. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. deelt de vergadering mede, dat hij als Hoofd van Politie het noodzake lijk acht, dat het vervoermiddel in gebruik bij de Politie ten spoedigste door een ander moet worden vervangen. In aansluiting aan het door het Col lege reeds aan het Auto Keuringskan toor Sandberg te Hilversum gevraagde rapport omtrent den toestand van de in gebruik zijnde auto legt de -Burge meester thans over een explóitatie- begrooting zoowel van een auto uit gaande van een aanschaffingskapitaal grpot 2095, als van een motorrij wiel met zijspanwagen met een aanschaf fingskapitaal van 1 500Uit over gelegde rapporten van den Inspecteur van Politie blijkt voldoende de moti veering dat aankoop van een auto vooi gebruik in deze gemeente het meest aan te bevelen is .Spreker vraagt de medewerking van het College om bij dei raad een crediet aan te vragen ten be| drag" van ƒ.1500,= voer aankoop van een auto aangezien hij van oordeel ia,j dat een motorrijwiel voor het gebruik in deze gemeente niet doelmatig is. deelt mede dat blijkens een van den boekhouder van gemeentewerken ontvan gen opgave ten behoeve van de U.V. jp.U.E.Ll. te Utrecht over het tijdvak van 25 Nov.t/m 15 Deo. 19^8 in verband! met de kabellegging in de Steenhoff- I straat 590 K2 straatwerk is verricht en verzoekt te mogen vernemen of ook; in dit geval het bij besluit van 13urge| meester en wethouders dü. 22 Juni 19p? vastgestelde tarief ad ƒ.0,75 per M2 in rekening moet worden ge brac! doet mededeelingen met betrekking tct een veranderde plaatsingsregeling bij ide werkverschaffing.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 121