r Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 228 Hoofd van de afd, "Volkshui svesting 229 ■T.Y.Semland en Gooi 230 o aingbur eau" Eem- land en Gooi" 231 Tehuis voor alleen staande "blinden te '.'olfheze 232 Chef afd.Soc.Zaken ter secretarie 233 Chef.Afd.Soc.Zaken ter secretarie 234 "eth.de Bruyn a. geeft aanwijzing en ten aanzien van de verdeeling over de posten on derhoud en algemeene onkosten van de belooning van den persoon met het toezicht op het onderhoud belast bij de woningstichting Patrimonium; b. adviseert inzake de dekking van de nadeelige onderhoudsfondsen bij de bouwvereenigingen. vraagt juiste afmetingen en prijs per L"2 van de aan den Zwaluwenweg ge legen perceelen gronds, gemerkt als no.33, 36 en 37. vraagt voor nader te noemen opdracht gever te verkoopen het aan den Zwa- lu.enweg gelegen perceel, gemerkt op de z.g. perceleeri 'gsteekening als no .35 verzoekt toestemming tot het houden eener collecte t/b van deze Instel ling en wel in Hei-Juni a.s. De in specteur van politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. verzoekt het college de bijdrage vas' te stellen, die J.Meerding per week moet betalen voor de verpleging zij ner echtgenoote in de '7. A. hoeve. deelt mede, dat in verband met de ge wijzigde subsidieregeling t.a.v. de verpleegkosten van arme krankzinnigei bij de opname van patiënten geen ga rantiever clari ïgen voor een bepaalde: ijd meer kunnen worden afgegeven, daar subsidie aan de provincie allen?- kan worden gevraagd indien de opnemiifgl geschiedt voor definitieve rekening der gemeente deelt mede met den heer F.Xroon,hoofc der 3e afd.ter Prov.Griffie te Utrecï inzake den bouw van een nieuwe boerde rij op het aan den L.Brinkweg geleger perceel gronds A no.1296 een onderhond te hebben gehad. In overweging wordt gegeven den Raad thans voor te stel len tot den bouw van een dusdanige boerderij te besluiten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 125