T' 3- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Gesloten wordt aan het bestuur van de woningstich ting Patrimonium een sc rijven te richten overeenkom-!- stig het hierbij gevoegde ontwerp, waarmede vervalt het besluit van het College dd.7 Pebr1 939..Omtrent //Cé. de dekking van de nadeelige onderhoudsfondsen bij de jbouwvereeniging zal nog nader v/orden besloten. ZZ*/ besloten wordt deze perceelen voor de volgende prij-[ oJjl. zen in koop aan te bieden: V [perceel no.33 voor 2,60 per LI2 i no.36 2,75 no.37 2,75 Gesloten wordt het perceel 110.35 voor 2,75 per 112 V*ojll. hi .00 aan te bieden. [Toestemming tot de collecte wordt verleend. )e bijdrage wordt bepaald op 1,25 per week, kennisgenomen De commissie voor Openbare .Verren gaat eenstemmig ac- soord met den^bouw van een boerderij. B.en V/. beslui pen den bouw één jaar uit te stellen in verband met |_i sp0orwegplamfuin. 1. de electrificatie van de spoor egen Amsterdam-Amersfoortdie dezer dagen in de dag- iaden weder01a naar voren zijn gekomen, welke plannen ■oor de gemeente een groot levensbelang kun en betee- |enen, nu daardoor de mogelijkheid ontstaat een sta- ^i0n ie vestigen. Inmiddels wordt besloten den raad 7 i -r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 126