235 A.fd .financien 236 237 A..PKoevoets ,Mid- delwijkstraat 40, 3oest Geme ent'eë e cr e t ar i i X 238 Dir.v.Gen.werken legt over de door de afd.Soest der _.ej| Vereeniging E.H.B.0. ingezonden: ja. exploitatierekening over 1937 en 'balans per 31 Dec.1937 betreffende de ziekenauto b. afrekening betreffende den aankoopI I der nieuwe zie :enauto vraagt toestemming tot het plaatsen W j een z .g. lucht mant el naast de benzine-1 jaftappomp op zijn terrein, gelegen aaij de lliddelstraat 40, kad.bek.sectie 1 no.4430. jDoor den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Dir.v.Gea.l werken wordt gunstig advies uitgebracij biedt het college een rapport aan af komstig van den klerkteekenaar Buhrmail omtrent de betaling van de hulpkrachte bij de door hem te verric tingen metii gen. Be secretaris geeft een mondelinÉ toelichting en zegt dat het begrijpe lijk is dat Buhrmann zoo veel mogelijt van de zelfde arbeidskrachten gebruik moet maken om zoo productief mogelijk te kunnen werken. Hij bediende zich nu van twee arbeiders te werk gesteld door M.H. doch als de hun toegewezen dagen werk aan metingen besteed waren dan werd niet gemeten. Deze gang van zaken acht spreker onjuist, weshalve hij adviseert deze menschen voor. neet1 arbeid, dat in vele gevallen nog'op derden verhaald kan worden, z.g.producl tief loon te betalen en wel met 0,3^ per uur arbeid. De Secretaris zal een goede regeling treffen teneinde dubbel| betaling van de arbeiders n.1. door LI.H.en de gemeente te voorkomen. deelt mede dat kej.A.C.van de Giessenj zich op 16 Februari 1939 heeft ziek gemeld oedge- ;en ui' van vol; Bul chi Hi, gec op nis Vai v/ei de Bei ter le bei I 1e. 2e. Ie Y/01 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 127