BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 'raad het voorstel te doen het perceel grond voor 1 jaar te verpachten, waarvoor reeds een machtiging Ivan het pachtbureau is verkregen. st der liecBoe rekeningen worden goedgekeurd en ter kennis van den: Bden raad gebracht 1937 en ff end e de n aankoop laats en vs! benzine- elegen aaij sectie H willige ir .v.Gem. uitgebraci t aan af ar Buhrmaiii nlpkraclit«| .gen metit mondeling '\S cJjL. k 10 begrijpe- 1 moge lij n gebruik mogelijk ie zich k gesteld egewezen eed waren gang van weshalve voor. .eet nog 'op z .g.producB net 0,3* 3 zal een ide dubbel| 1. door besloten wordt de toestemming tot wederopzeggens te krerleenen en adressant reeds in kennis te stellen met pet voornemen tot verbreeding van den Rijksweg met „.eter achter de boomen hetgeen tengevolge zal heb- >en dat de pompen verplaatst zullen moeten worden. Hei ïollege rekent bij voorbaat reeds op de alsdan noodi- medewerking. toedgevonden wordt de hulparbeiders bij de landmetin-1^1*4^ :en uit de geneenterekening te betalen met een uurlooh Van 0,36. 1)3 volgende regeling wordt terzake vastgesteld: 1e. Buhrmann vraagt tijdig de hulpkracht en aan bij dep. chef der 3e afdeeling. Hij geeft van iedere opmeting het aantal uren op gedurende welke de arbeiders gewerkt hebben en wei op een gebruikelijke bon in te dienen bij de admi^- ni3tratie gemeentewerken. Van metingen en teekenwerk, die op derden verhaald worden, moeten de uren door Buhrmann zelf aan het werk besteed, worden verantwoord en opgegeven aan de administratie van gemeentewerken. Behalve de kosten van den landmeter van het Kadas ter zullen eventueel op derden worden verhaald al 4 le kosten wegens uurloon door Buhrmann en de ar beiders aan het werk besteed. 2e, iien. e Giessen ft ziek sloten wordt aan Mej.A.C.van de Giessen 3 maanden ekteverlof te verleenen onder mededeeling dat zij snog een geneeskundige verklaring moet overleggen, yfy h^den gemeentearts zal van een en ander mededeeling'/r^' êX ■rden gedaan, met opdracht haar van tijd tot tijd te j ion! -Sl1* he n°g te ontvangen verklaring van den behande j-euüen geneesheer zal gesteld worden^m nanden van aen gemeente-arts met opdracht een controle-rapport in te zenden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 128