Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 241 Dir .vGen.werken 242 4.J.3 ol,Kerkstr 58, Soest 243 Dir .v.Gem. werken 244 245 V.Centr .Slacht plaats "Soest" J.W.Bre Laanstr 1 Soest 246 Dir.v.Gem.werken 247 Gem.secretaris siedt aan een begrooting voor een te Douwen boerderij met teekening aan der ange Brinkweg. zraagt toestemming tot het verplaat sen van een benzinepomp op perceel kerkstraat 38. Door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Dir.v. lem.werken wordt gunstig advies uit gebracht adviseert aan het R.K.Armbestuur ont heffing te verleenen van het bepaal- ie in artikel 7 der "Bebouwingsvoor schriften, als bedoeld in art.43 der 7oningwet" zulks op grond van het be- saalde in artikel 10 dier voorschrif- en, voor het oprichten van een stee- len werkplaatsje achter- en tegen en bestaande manufacturenwinkel op serceei sectie A no.1060, gelegen ian het Terkpad Zuidzijde, onder voor waarde dat in die werkplaats geen an-| lere werkzaamheden mogen worden ver- icht dan die welke geacht kunnen vorden te behooren bij manufacturen- sedri jf rerzoekt verlaging der rente en wij ziging van het aflossingsplan der loor de gemeente verstrekte hypothe- aire geldleening. /-raagt in aanmerking te mogen komen voor leveranties aan de gemeente. De Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 18 Bebr1939no.965. deelt mede, dat de bewoning van de mbewoonbaar verklaarde woningen Drift je 3 en 7 Verl .Kolonieweg 8 sn 14 nog steeds voortduurt. Legt over een schrijven van het hoofd Ier 3e afd.waarin op verlenging van de arbeidsovereenkomst met P.D.van utphen aangegaan te willen verlen gen. De Secretaris adviseert de over-1 eenkomst met drie maanden te verlen en en v/el tot

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 133