Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n h o u 248 Secretaris !49 Eir; ant van de N.'i. Expeditiebedrijf van Doorn te foort vestigt er de aandacht op dat nog ste een kabel aanwezig is in den grond va. af de voormalige brandweercentrale aan den Verl.Schoolweg tot het perceel van, den heer Nooder en dat daarvoor aan een 3-tal eigenaren een jaarlijksche recognitie van 0,25 moet worden be taald. Gevraagd wordt of deze kabel niet verwijderd kan worden. Een der firmanten van de N.V.Expeditie bedrijf van Doorn te Amersfoort, Zuid zingel 66-67komt in de vergadering met de mededeeling, dat het bedrijf z° moeten worden overgeplaatst vanuit de binnenstad Amersfoortzulks met het oog op de verkeersbelangeii der stad. Door het gemeentebestuur van Amersfocr wordt het bedrijf verwezen naar het i dustrieterrein, aldaar. Deze plaats i voor het bedrijf te bezwaarlijk in ver band met de spoorwegovergangen. Dit is dan ook reden geweest, dat destijds de aandacht gevestigd was op een terrein gelegen a/d Amersfoortschestraat naast de woningstichting "Ons Belang". Ook! overwogen de centrale te vestigen te Arnhem doch deze gemeente ligt geogra fisch niet goed. De gemeente Soest is en blijft met het oog op haar ligging het meest geschikt, omdat vandaar uit gemakkelijk acht groote steden bereikt kunnen worden. Bij de vennootschap is de aandacht gevestigd op de garage vai den heer Heinekamp aan de Birkstraat, die dit bedrijf wil overdoen. Indien 31 medewerking van het gemeentebestuur is te verkrijgen bestaat het voornemen achter de garage een groote loods te bouwen, ter oppervlakte van 60 x 100 M2. De vraag is of het gemeentebestuur in deze de noodige medewerking kan ver leenen. De firmant wijst er op, dat he vestigen van het expeditiebedrijf te Soest naar zijn meeniag een groote aan trekkelijkheid beteekent. Aan het be drijf werken 300 mensenen, waarvan er momenteel 200 te Amersfoort woalen. So vendien worden de vrachtauto's door ee afzonderlijk bedrijf in onderhoud geno men, welk bedrijf wellicht ook naar Soest zou kunnen worden overgeplaatste De Directie is bereid te bevorderen, dat voor het in en uitrijden der auto' (het is een continu bedrijf) een één- richtingsverkeers,/steem wordt toegepas n.1. door b.v. in te rijden aan de Birkstraat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 135