Afdeeling j BESLISSING nmerkingen Besloten wordt deze zaak in handen te stellen van den Directeur van Gemeentewerken oin advies, met op dracht om hieromtrent in overleg te treden met de Brandweer te Soesterberg. Nadat de firmant de vergadering heeft verlaten drukt de Voorzitter zijn buitengewone bevreemding er over uit, dat de Dir.v.Gem.werken, die blijkbaar van deze vestigingsplannen kennis draagt, het College met geen enkel woord heeft ingelicht, zoodat hij voor stelt aan den Directeur te verzoeken het College in te lienten waarom zulks achterwege ia gebleken, aan gezien het toch van het grootste belang is voor de gemeente, dat dergelijke zaken op de meest vlotte wijze ter kennis van het College worden gebracht en afgedaan. /at deze aangelegenheid verder aangaatzal Wethouder Gasille zich ten spoedigste ter plaatse gaan orien- teeren en met gemeentewerken in overleg treden. fZtW /V&-4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 136